Verlofaanvragen

Leerplicht en verlof

De leerlingen hebben vakantie volgens het jaarlijkse, regionaal vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor vakantie buiten het vastgestelde vakantierooster staat de wet niet toe, behalve bij bijzondere omstandigheden.

De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende:

  • Wanneer het vanwege de 'specifieke aard van het beroep' van een ouder gedurende het hele schooljaar niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag dan niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
  • Wanneer er sprake is van 'gewichtige omstandigheden'. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea.

Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan kunt u een verzoek hiertoe bij de directeur indienen (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof). Bij ongeoorloofd wegblijven van school zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht. Hieronder vindt u een knop naar het formulier voor verlofaanvragen.