Tevredenheidsonderzoeken

In april 2021 hebben we bij alle ouders een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek vindt u hier.
N.a.v. de resultaten van het onderzoek hebben we een aantal verbeterpunten doorgevoerd. De verbeterpunten over het thuiswerken tijdens de scholensluiting zijn opgenomen in het beleidsplan voor een eventuele nieuwe scholensluiting. Ouders geven aan dat zij onvoldoende op de hoogte zijn wat de school wil verbeteren. Daarom delen wij vanaf dit schooljaar de inhoud van onze studiedagen en de punten waarop wij onszelf professionaliseren. Uit de enquete blijkt ook dat ouders onvoldoende op de hoogte zijn van de toetsresultaten van hun kind. Hieruit concluderen we dat sommige ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om dit via het Ouderportaal van Parnassys in te kijken. We nemen dit op in onze communicatie. 

In april 2022 hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Via deze link vindt u de resultaten.
De bevindingen zijn besproken met de leerlingen van de leerlingenraad en met de teamleden van de school. Op basis hiervan worden aanpassingen gedaan in het aanbod. 

Naast tevredenheidspeilingen verzamelen we informatie over onze kwaliteit vanuit toetsgegevens, observaties van leerkrachten en gesprekken met ouders en kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat we in het schooljaar 2021-2022 geïnvesteerd hebben in onze aanpak voor Woordenschat (inclusief aanbod NT2) en aanvankelijk en voortgezet technisch lezen.