Tevredenheidsonderzoeken

In april 2023 hebben we bij alle ouders een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek vindt u onder de link hieronder.

In de tevredenheidspeiling voor ouders van april 2021 kwam naar voren dat het voor ouders onvoldoende duidelijk is waarin de school zich wil verbeteren. Hiertoe hebben we onze informatievoorziening aangepast. Rondom studiemomenten of in de Nieuwsflits informeren we ouders over de ontwikkelingen die we doormaken.
Tevens gaven ouders aan dat zij zich onvoldoende geïnformeerd voelen over de toetsresultaten van hun kind(eren). Hiertoe hebben wij het ontwikkelingsverslag aangepast en ouders geïnformeerd over de mogelijkheden om de toetsresultaten van hun kinderen in te zien via het ouderportaal. In de tevredenheidspeiling van april 2023 is dit als voldoende beoordeeld.

In april 2022 hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Via deze link vindt u de resultaten.
De bevindingen zijn besproken met de leerlingen van de leerlingenraad en met de teamleden van de school. Op basis hiervan worden aanpassingen gedaan in het aanbod. 

Naast tevredenheidspeilingen verzamelen we informatie over onze kwaliteit vanuit toetsgegevens, observaties van leerkrachten en gesprekken met ouders en kinderen. Dit heeft ertoe geleid dat we in het schooljaar 2021-2022 geïnvesteerd hebben in onze aanpak voor Woordenschat (inclusief aanbod NT2) en aanvankelijk en voortgezet technisch lezen.