Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad Montessorischool Naaldwijk

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad behartigt de belangen van de school, de kinderen en het personeel. Haar taken en rechten staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Een van haar taken is advies te geven over of instemming te verlenen aan veranderingen die op school plaatsvinden. De raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten van Montessorischool Naaldwijk. Vergaderingen van de raad zijn openbaar. De zittingsperiode van MR-leden is 4 jaar, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. Als leden aftreden, vinden verkiezingen plaats. Alle ouders of personeelsleden kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen. Vanuit de MR worden ouders en personeelsleden afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Bij beleidsvoorstellen op bovenschools niveau geeft de GMR haar advies of instemming. Het bestuur is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR. 

De leden van de MR zijn:

Namens de oudergeleding:

  • Bernard Bossenbroek (voorzitter), vader van Morgana (BB3) en Bowen (MB3)
  • Lisette Damen, moeder van Lois (MB1) en Evi (MB2)
  • Ruud Pijper, vader van Julan (MB1)

Namens het team:

  • Marion van den Berg (secretaris), leerkracht (MB3)
  • Wilma Scheele, leerkracht (BB1)
  • Marlies van Meerkerk, leerkracht (BB3)

U kunt contact opnemen met de MR via montessori.mr@wsko.eu.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Binnen de WSKO functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op bovenschools niveau. Dit houdt in dat zij meedenkt, advies geeft of instemming verleent aan plannen van het bevoegd gezag die meer dan de helft van de scholen aangaat. U kunt hierbij denken aan het bestuursformatieplan, de jaarrekening, het vakantierooster en (functie)reglementen en protocollen.

De GMR krijgt mede input vanuit de individuele MR-en.

Indien u contact op wil nemen met de GMR kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: GMR@wsko.nl