De rol van de ouder

De rol van de ouder binnen Montessorischool Naaldwijk

School en ouders hebben elkaar nodig tijdens de gehele schoolcarrière van het kind. Als partner in de opvoeding, als vrijwilliger of als gesprekspartner. Partnerschap betekent voor ons dat we er samen voor het kind zijn, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat ouders en school elkaar op de hoogte houden. Over bijvoorbeeld de thuissituatie, over vorderingen of stagnatie of over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Vanuit onze visie geloven we erin dat school en ouders elkaar vinden door met elkaar in gesprek te gaan.

Ouderbetrokkenheid

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen op school en van de vorderingen van uw kind in het bijzonder.
Dit kunt u van ons verwachten:

  • Jaarlijks voor elke groep een kennismaking/informatieavond aan het begin van het schooljaar
  • Een kennismakingsgesprek tussen leerkracht, ouder en kind voor kinderen die nieuw zijn in een bouw
  • Twee ontwikkelingsverslagen per jaar
  • Twee ouder/kindgesprekken
  • De schoolgids
  • De jaarkalender
  • Het laatste nieuws op onze website
  • Tweejaarlijks een thema-avond of afsluiting van het project
  • Inzicht in ons LeerlingVolgSysteem via het ouderportaal van Parnassys  

Via de app Parro houden we u op de hoogte van klassikale activiteiten. De groepsleerkracht plaatst foto’s en berichtjes die u via uw mobiel, tablet of computer kunt bekijken of lezen.

Verdere contactmomenten in het schooljaar hebben te maken met de behoeften van het kind en de zorg die het kind vanuit de school krijgt. In de praktijk betekent dat in de ene situatie ouders en school drie keer per schooljaar een contactmoment hebben, maar in de andere situatie kan het maandelijks zijn.

Zowel binnen als buiten de school vinden er allerlei activiteiten plaats die wij zonder uw hulp niet kunnen organiseren. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis, andere uitjes, creatieve middagen en spelmiddagen. Gelukkig hebben we veel ouders die graag klaarstaan om hun bijdrage aan deze activiteiten te leveren. We hopen dat we ook dit schooljaar weer op u kunnen rekenen.

Ouderbetrokkenheid vindt vooral ook thuis plaats, zoals voorlezen, oefenen met lezen en rekenen, helpen met (het plannen van) huiswerk, belangstelling tonen voor wat het kind gedaan heeft op school en hoe hij of zij dat ervaren heeft. Hierbij hoort ook overleg met de leerkracht wanneer het kind bijvoorbeeld niet met plezier naar school gaat en het ondersteunen van de belangrijkste waarden van de school. Daarnaast wordt er op onze school een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd van de kinderen. Het is goed om school en thuis op elkaar af te stemmen en daar regelmatig over in gesprek te gaan.

Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in de mening van ouders als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouders (en leerlingen) peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij met tevredenheidsonderzoeken. Natuurlijk krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen.

Klassenouders

Wij vinden excursies en lessen buiten school belangrijk in ons onderwijsprogramma. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. U kunt ons helpen met het vervoer van de kinderen en/of het begeleiden van groepjes. Voorbeelden hiervan zijn: natuurlessen in het Prinsenbos, technieklessen in het techniekmuseum, voorstelling in het kader van culturele vorming, schoolreisje en sportdag.

Aan het begin van het schooljaar wordt een klassenouder aangesteld voor één jaar. Dit is een ouder die het contact onderhoudt met de groepsleerkracht en assisteert bij speciale gebeurtenissen in de groep. Hij/zij kan ook andere ouders uitnodigen om bij activiteiten mee te helpen.