Leerlingenzorg

Visie op leerlingenzorg 

Montessorischool Naaldwijk streeft naar een onderwijsleersituatie waarin alle kinderen zich ononderbroken ontwikkelen. Bij de meeste kinderen verloopt deze ontwikkeling vanzelf, soms loopt het anders en ontstaan verschillen. Vanuit de visie van Maria Montessori staat het “Help mij het zelf te doen” centraal. We streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeftes van de individuele leerling en te werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Door het kind goed te observeren en toetsgegevens kritisch te analyseren brengen we de ontwikkeling van de kinderen vroegtijdig in kaart. Hierdoor kunnen we preventief handelen en achterstanden voorkomen. Leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeftes bieden we instructie in kleine groepjes. Op Montessorischool Naaldwijk krijgen sommige leerlingen extra begeleiding op gebied van het leren of de leervoorwaarden, zoals de sociaal emotionele ontwikkeling of het welbevinden van een leerling. Wanneer een leerling hier onvoldoende van profiteert, is speciale zorg nodig en spreken we van een zorgleerling (zie niveaus van zorg). Voor deze leerlingen wordt een groeidocument ingevuld. Dit helpt ons bij het helder krijgen van de stimulerende en belemmerende factoren en de specifieke onderwijsbehoeftes van het kind. Wat is de hulpvraag? Welke interventies zijn al gedaan? Wat was het effect daarvan? Wat wordt het vervolg? 

Niveaus van zorg

Zorg zien wij in 5 niveaus binnen ons onderwijs terug. 

Zorgniveau 1: Algemene preventie van de zorg in de groep
De leerkracht observeert en signaleert de onderwijsbehoeften van de kinderen en past zijn/haar onderwijsaanbod hierop aan. De leerkracht doorloopt de cyclus 'waarnemen, begrijpen, wegen/plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerkracht bespreekt de opbrengsten en het functioneren van de leerlingen systematisch met de intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen. Ouders worden geïnformeerd middels gesprekken. De ontwikkelingen worden zowel in kindgesprekken als in ouder-kindgesprekken besproken.

Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep 
Leerlingen die iets anders of extra's nodig hebben ontvangen deze zorg in de eigen groep. Dit kan zijn dat de leerling extra instructiebehoefte heeft, of bijvoorbeeld een fysieke aanpassing als een wiebelkussen of koptelefoon (geluidsdempend). 

Zorgniveau 3: Speciale zorg in overleg met de intern begeleider
De leerkracht maakt zich zorgen over de ontwikkeling van een leerling. De leerkracht brengt de leerling in tijdens een leerlingbespreking. Deze besprekingen zijn 3 keer per jaar gepland. Indien gewenst wordt een extra leerlingbespreking ingezet. De leerkracht bespreekt haar handelingsverlegenheid met de intern begeleider. In het logboek van het kind (Parnassys) worden de onderwijsbehoeften genoteerd. Wanneer nodig, doet de intern begeleider (of een andere specialist in de school) een observatie in de groep. De leerling kan aangemeld worden voor extra begeleiding binnen de school, onder andere op sociaal emotioneel gebied. Ouders worden geïnformeerd over de extra begeleiding die geboden wordt.  

Zorgniveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek
Als er binnen de school behoefte aan externe expertise is, wordt een leerling besproken tijdens een overleg van het School Ondersteunings Team (SOT). Dit is een multidisciplinair overleg waarbij ouders, de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband Westland (SPOW), de zorgregisseur van het Sociaal Kernteam (SKT), de leerkracht en de intern begeleider aanwezig zijn. Voorafgaand aan het SOT worden de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften genoteerd in een groeidocument, zowel door ouders, leerkracht en (indien mogelijk) door de leerling. Tijdens het SOT worden de onderwijsbehoeften en eventuele volgende stappen besproken. Veelal is dit verdiepend onderzoek of lichte ondersteuning door externen.

Zorgniveau 5: Arrangement (zware ondersteuning) of verwijzing SBO-SO
Als de handelingsverlegenheid na niveau 4 blijft, wordt Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) georganiseerd. Hierbij zijn ouders, de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband Westland (SPOW), de zorgregisseur van het Sociaal Kernteam (SKT), de leerkracht en de intern begeleider aanwezig zijn. Eventueel aangevuld met extern betrokkenen. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er (nog) zijn om de leerling een passend aanbod te bieden. Veelal is dit zware ondersteuning (extra begeleiding door een externe). Indien dit ontoereikend is wordt een passende plek buiten de huidige school gezocht. Hiertoe is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het groeidocument blijft hierin een leidend document en wordt na ieder gesprek aangevuld.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school in Nederland is verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In een SOP legt de school vast welke ondersteuning op een school mogelijk is. In dit document staat wat de basisondersteuning is (zorgniveau 1, 2 en 3), maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband (zorgniveau 4 en 5). U vindt het schoolondersteuningsprofiel van Montessorischool Naaldwijk via de button onderaan deze pagina.

Zorgplan

Meer informatie over onze leerlingenzorg vindt u in ons zorgplan. U vindt dit zorgplan via de button onderaan deze pagina.