MontessorischoolNaaldwijk

Ouders

De rol van de ouder binnen Montessorischool Naaldwijk.

School en ouders hebben elkaar nodig tijdens de gehele schoolcarrière van het kind. Als partner in de opvoeding, als vrijwilliger of als gesprekspartner. Partnerschap betekent voor ons dat we er samen voor het kind moeten zijn en samen aan zijn/haar ontwikkeling werken zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat ouders en school elkaar op de hoogte houden. Over bijvoorbeeld de thuissituatie, over vorderingen of stagnatie of over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Vanuit onze visie geloven we erin dat de school en ouders elkaar vinden door met elkaar in gesprek te gaan.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid begint bij ons op school concreet met het jaarlijks starten van het schooljaar met een gezamenlijk gesprek tussen leerkracht, ouders en het kind, oftewel het ouder-kind gesprek. Dit gesprek gaat over hoe het kind zich voelt in de groep, wat het kind wil leren in het komende schooljaar, wat de CITO uitslagen zijn en welke uitdagingen er zijn.

Verdere contactmomenten in het schooljaar hebben te maken met de behoeften van het kind en de zorg die het kind vanuit de school krijgt. In de praktijk betekent dat in de ene situatie ouders en school drie keer per schooljaar een contactmoment hebben, maar in de andere situatie kan het maandelijks zijn.
Voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 5 betekent het ook dat ouders brieven ontvangen over de behandelde thema’s met themawoorden voor het uitbreiden van de woordenschat. Daarbij wordt een actieve houding van ouders verwacht.

Ouderbetrokkenheid vindt dus vooral ook thuis plaats, zoals voorlezen, oefenen met lezen en rekenen, helpen met (het plannen van) huiswerk, belangstelling tonen voor wat het kind gedaan heeft op school en hoe hij of zij dat ervaren heeft, spulletjes zoeken die bij een thema horen om mee naar school te nemen. Hierbij hoort ook overleg met de leerkracht wanneer het kind bijvoorbeeld niet met plezier naar school gaat en het ondersteunen van de belangrijkste waarden van de school.
Daarnaast wordt er op onze school een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd van de kinderen. Het is goed om school en thuis op elkaar af te stemmen en daar regelmatig over in gesprek te gaan.

Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in de mening van ouders als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouders (en leerlingen) peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij met tevredenheidsonderzoeken. Natuurlijk krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen.

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen op school en van de vorderingen van uw kind in het bijzonder.
Dit kunt u van ons verwachten:

 • Jaarlijks voor elke groep een kennismaking/informatieavond aan het begin van het schooljaar
 • 2 ontwikkelingsverslagen per jaar
 • Een inloopavond voor alle ouders en kinderen waarbij de kinderen hun werk kunnen laten zien
 • Twee ouder/kindgesprekken
 • Iedere twee weken een nieuwsflits
 • Elke maand een Montessorinieuwsbrief
 • De schoolgids
 • Al het laatste nieuws op onze website: www.montessori-naaldwijk.wsko.nl
 • De jaarkalender incidentele brieven
 • Een thema-avond, die voor alle ouders interessant is
 • Slotavond van het project
 • Inzicht in ons Leerling VolgsysteemOuderportal van Parnassys
 • Een Montessori materialenavond voor alle ouders
 • Drie inloopochtenden per schooljaar

Klassenouders

Wij vinden excursies en lessen buiten school belangrijk in ons onderwijsprogramma. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. U kunt ons helpen met het vervoer van de kinderen en/of het begeleiden van groepjes. Voorbeelden hiervan zijn: natuurlessen in het Prinsenbos, technieklessen in het techniekmuseum, voorstelling in het kader van culturele vorming, schoolreisje en sportdag.

Tijdens de kennismakingsavond wordt een klassenouder aangesteld voor één jaar. Dit is een ouder die het contact onderhoudt met de klassenleerkracht en assisteert bij speciale gebeurtenissen in de groep. Hij/zij kan ook andere ouders uitnodigen om bij activiteiten mee te helpen.

Als begeleiding bij het schoolreisje mogen als eerste de leden van de oudervereniging mee en als het nodig is ook een paar klassenouders. Als we nog meer ouders nodig hebben, dan worden de verkeersouders, ouders van de medezeggenschapsraad en overblijfouders gevraagd.
Ook binnen de school vinden er activiteiten plaats die wij zonder uw hulp niet kunnen organiseren. Hierbij kunt u denken aan creatieve middagen en spelmiddagen.
Gelukkig hebben we veel ouders die graag klaarstaan om hun bijdrage aan deze activiteiten te leveren. We hopen dat we ook dit schooljaar weer op u kunnen rekenen.