MontessorischoolNaaldwijk

MR

Medezeggenschapsraad

Officieel is er één medezeggenschapsraad (MR) voor de Montessorischool Naaldwijk en de Aventurijn samen. In de praktijk is er per school een MR, die ook apart vergaderen. De raad behartigt de belangen van de school, de kinderen en het personeel. Haar taken en rechten staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. Een van haar taken is advies te geven over of instemming te verlenen aan veranderingen die op school plaatsvinden. De raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten van Montessorischool Naaldwijk. Vergaderingen van de raad zijn openbaar.
De zittingsperiode van MR-leden is 3 jaar, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. Als leden aftreden, vinden verkiezingen plaats. Alle ouders of personeelsleden kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen. Vanuit de MR worden ouders en personeelsleden afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Bij beleidsvoorstellen op bovenschools niveau geeft de GMR haar advies of instemming. Het bestuur is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

Leden

Namens de oudergeleding:

  • Arno Nederpel (voorzitter)
  • Marty Olsthoorn (vertegenwoordiger GMR) 
  • Lin Borsboom

Namens het team:

  • Marion van den Berg (secretaris)
  • Jolanda Kleiweg 
  • Marlies van Meerkerk

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Binnen de WSKO functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel op bovenschools niveau. Dit houdt in dat ze meedenkt, advies geeft of instemming verleent aan plannen van het bevoegd gezag die meer dan de helft van de scholen aangaat. U kunt hierbij denken aan het bestuursformatieplan, de jaarrekening, het zorgplan, het vakantierooster en (functie)reglementen en protocollen.

De GMR bestaat uit ouders en personeel van de onder WSKO ressorterende scholen en komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen.

De GMR krijgt mede input vanuit de individuele MR-en en de GMR-commissies (algemeen, personeel, financiën en onderwijs).

Indien u contact op wil nemen met de GMR kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gmr@wsko.nl.