MontessorischoolNaaldwijk

Zelfstandig werken

Hoe wij kinderen zelfstandig laten werken in een veilige omgeving.

Bij de opvoeding van de kinderen tot zelfstandige mensen, leren we de kinderen op school zelfstandig te werken. Ze leren om zelfstandig met een weektaak bezig te zijn en manieren te vinden om de problemen, die ze daarbij tegenkomen, op te lossen. Buiten de groei van de zelfstandigheid leren de kinderen hiermee ook een gedegen planning te maken en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te dragen. Het is goed voor het gevoel van eigenwaarde, wanneer kinderen merken, dat ze echt niet overal een volwassene voor nodig hebben.

De leerkracht maakt van die tijd gebruik om een kind of een groepje kinderen apart te helpen. De hulp is er dan voornamelijk op gericht dat zij het daarna zelf kunnen doen. Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillende behoeftes van de kinderen.

Kinderen leren:

-  Een taak te overzien, te plannen en te bespreken.
-  Niet steeds bij de leerkracht te komen.
-  Elkaar te helpen en elkaars hulp te accepteren.
-  In eigen tempo hun werk te doen.
-  Voldoening in zelf gevonden oplossingen te krijgen.
-  Als kinderen zelfstandig kunnen werken, dan leren ze zelf naar oplossingen zoeken.

De leerkracht kan dan:

-  Rustig observeren.
-  Instructie geven aan kinderen die het op dat moment nodig hebben.
-  Aandacht geven aan de kinderen die dat nodig hebben.
-  Kinderen stimuleren hun eigen problemen op te lossen.
-  Kinderen stimuleren verder te ontwikkelen

 Wat zijn de afspraken bij de werkles?

 1. Weergave dagindeling

Afspraken:

Bij de onderbouw en middenbouw hangen dagritmekaarten.
In de middenbouw weten de kinderen welke taken ze elke dag behoren uit te voeren, de dagplanning staat op het digibord.
In de bovenbouw werken de kinderen met een checklist, geformuleerd in ‘ik- doelen’. De dagplanning staat op het digibord.

 2. Centraal teken voor de werkles in de klas

Afspraken:

We werken met drie picto’s, één picto met een oog (observeren), één met een grote ronde pijl (grote ronde) en één met een kleine ronde pijl (kleine ronde).

We benoemen alle rondes op dezelfde manier; observeren noemen we de kijkronde, we hebben een grote ronde (ronde door de groep waarin de leerkracht korte vragen van leerlingen beantwoordt) en een kleine ronde (ronde door de groep waarin de leerkracht leerlingen intensiever helpt, dit kan o.a. door een verlengde instructie/groepslesje).

De kinderen helpen elkaar met een dusdanig zachte stem dat geen enkel ander kind er door gestoord wordt.

3. Regels voor de werkles

Afspraken:

- het stemgebruik
- de locatie waar het kind mag werken
- het gebruik van het digibord, de tablets en Google Chromebooks

4. Manier van omgaan met uitgestelde aandacht

Afspraken:

Als de blauwe pijl naar 1 van de 3 picto’s wijst, mag de leerkracht niet gestoord worden. Kinderen ontwikkelen het vertrouwen dat de leerkracht op een gegeven moment ook bij hen aankomt. Het kind wacht niet totdat de leerkracht komt, er kan altijd verder gewerkt worden.

5. Verantwoordelijk voor het eigen werk

Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor het materiaal en eigen tafel en de netheid/orde in de klas.

Kinderen leren ook te plannen en verantwoordelijk te zijn voor hun taak waarbij ze altijd door kunnen werken. Daarmee ondervangen we tempoverschillen en wordt er dus ook gedifferentieerd.

Afspraken:

Indien een kind herhaaldelijk de taak niet afkrijgt door een onvoldoende werkhouding volgt er een gesprekje van de leerkracht met het kind en ouder en dient de taak die niet af is thuis (voor midden- en bovenbouw) afgemaakt te worden.

 Hoe creëren we een zelfstandige werksfeer?

*  Rust, ruimte en structuur

Bij het binnenlopen van de school is er ruimte en structuur. Doordat er duidelijke kaders zijn aangegeven bij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heerst er rust in de klassen en in de gang.

*  Ieder kind kan recht doen aan zichzelf

Door de eigen inbreng van het kind, kan het kind bij zichzelf blijven. Ieder kind mag tenslotte zichzelf zijn en heeft recht op waardering van leerkracht en klasgenoten.

*  Betekenisvol leren

Door het maken van eigen keuzes in een ordelijke omgeving, is het leren betekenisvol voor de kinderen. Met het vertrouwen van de groepsleerkracht wordt het kind zich bij ons op school steeds bewuster van zijn eigen leerproces.

*  De voorbereide omgeving

De klassen zijn zo ingericht dat kinderen in vrijheid en gebondenheid komen tot ontdekkend en onderzoekend leren. Hieronder valt ook de ‘online-omgeving’ voor de Google Chromebooks en de Snappet tablets.