bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Montessorischool Naaldwijk
Nieuwsflits 18-09-2017
staking.jpg

Breaking news: Schoolsluiting op donderdag 5 oktober in verband met staking

Het zal u niet ontgaan zijn dat er op donderdag 5 oktober een nieuwe stakingsdag door de vakbonden gepland is. Leerkrachten hebben het recht om te staken. De stakers willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

 

 

Op onze school hebben meerdere leerkrachten aangegeven te gaan staken. Er zijn op 5 oktober te weinig leerkrachten om verantwoord les aan de kinderen te geven. Daarom heeft de directie besloten die dag de school te sluiten.

 

 

Wij vragen u begrip te hebben voor de staking en het personeel te ondersteunen door deze dag opvang te verzorgen van uw kinderen. De ouders/verzorgers, die geen opvang kunnen regelen, kunnen zich uiterlijk donderdag 21 september per mail bij ons melden via info@montessori-naaldwijk.wsko.nl Wij zullen dan voor opvang zorgen. Let wel: aan deze opvang zijn kosten verbonden en kan mogelijk op een andere locatie plaatsvinden dan op school.

 


We maken in het jaar 2017-2018 minder lesuren, maar deze onderwijstijd hoeft niet gecompenseerd te worden omdat we dit jaar voldoende uren maken.

 

Schoolreis Duinrell.jpg

Terugblik: schoolreis 11 september 2017

De dag van de schoolreis was erg slecht weer voorspeld. Nauwkeurig hebben we de voorspellingen gevolgd en uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt de schoolreis dóór te laten gaan. We blijken de juiste keuze te hebben gemaakt.

 

Het weer was goed genoeg voor een mooie dag. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad in de Kievit (onderbouw), Avifauna (middenbouw) en Duinrell (bovenbouw).

 

U heeft ondertussen van uw kind vast uitgebreid verslag gekregen en u heeft vast ook foto’s op Klasbord gezien. Dank aan de schoolreiscommissie voor de organisatie!

 

Politie in de straat.png

Verkeerssituatie rond de school

We hebben eerder aandacht besteed aan de verkeerssituatie. Op twee momenten van de dag is het een drukte van belang rond de school met het brengen en halen van kinderen. We moeten allemaal een steentje bijdragen om dit veilig te laten verlopen.

 

Vandaag hebben agenten van Politie Westland op de straat geobserveerd bij het brengen. Een aantal ouders heeft een tip gekregen hoe de veiligheid te verbeteren. Het is de bedoeling dat de agenten meerdere keren komen observeren.

 

In de Schubertstraat op het gedeelte met ‘parkeerverbod’ tussen 8.00 en 16.00 uur zijn rood-witte paaltjes geplaatst. Dit is gedaan om verkeersgebruikers te stimuleren een andere plek te zoeken om de kinderen uit te laten stappen.

 

Het is wel toegestaan om de kinderen dáár uit te laten stappen, maar het geeft toch ongewild onveilige situaties. En dat willen voorkomen.

 

Het zou overigens fijn zijn als u uw kinderen er aan blijft herinneren hoe ze zelfstandig veilig moeten oversteken.

 

Parnassys ouderportaal

De school werkt al een aantal jaren met het programma Parnassys. In dit digitale programma worden alle leerling gegevens ingevoerd en worden alle cijfers van de toetsen van de leerlingen opgeslagen. 


Parnassys heeft ook een ouderportaal. Dit betekent dat u zelf op de computer de resultaten van uw kind in kan zien. Op deze manier willen wij u graag op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind. U ziet alleen de resultaten van uw eigen kinderen. 
U kunt op het ouderportaal terecht: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal 

 


Wij hopen dat het ouderportaal de communicatie tussen ouders en school nog meer versterkt.  Via Parnassys ontvangt u een email met daarin vermeld een gebruikersnaam en wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken. De eerste keer logt u in met deze gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen. Wilt u meer weten klikt dan hier voor de bijlage. Download

schoolmelk.png

Kinderen met schoolmelk

Op onze school is het mogelijk om schoolmelk te krijgen bij de lunch. U kunt zich aanmelden via de site www.schoolmelk.nl via onze schoolnaam WSKO Montessorischool Naaldwijk

 

Maandag 25 september krijgt uw kind het schoolmelk mee naar huis, omdat het dan studiemiddag is. Ook woensdag 4 oktober krijgt u het mee naar huis, omdat er donderdag geen school is en het vrijdag studiedag is.

 

De rest van de data studie(mid)dagen en andere vrije middagen voor de gehele school zijn bekend bij schoolmelk.nl Dan krijgt uw kind geen schoolmelk, omdat de kinderen dan om 11.45 uur naar huis gaan.

 

Bij de roostervrije dagen voor de onderbouw en middenbouw, krijgt uw kind op de donderdag het pakje mee naar huis. Houdt u dit zelf ook in de gaten?

 

 

klassenouders.png

Klassenouders

Elke klas heeft een klassenouder. Voor de klassenouders is het handig om over de emailadressen en telefoonnummers van de andere ouders te beschikken. Als u bezwaar heeft wilt u dan dit voor 25 september kenbaar maken? U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken:  info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 

Schoolbrengdag 21 september

schoolbrengdag.png

Aanstaande donderdag 21 september is de Schoolbrengdag. Meer bewegen, bewuster met het milieu omgaan, en minder autoverkeer rondom school..... in combinatie met het ontmoeten van ons Montessorionderwijs.

Weet u al door wie u uw kind deze dag laat brengen?? Door een tante/oom, een buurvrouw, een grote neef/nicht een opa/oma, iemand die nooit of zelden onze school binnenkomt??

De kinderen kunnen deze bekende dan hun school/groep/werk laten zien en op deze manier kunnen zij onze school ontmoeten en wij hen.

De inloop is van 8.30 uur tot 9.00 uur! We hopen op mooie ontmoetingen.

 

studiemiddag.jpg

Studiemiddag maandag 25 september

Op maandag 25 september kunt u uw kind(eren) om 11.45 uur van school ophalen.

 

Het team gaat zich richten het versterken van geven van cultuureducatie. De jaarplan van de school zal besproken worden. En als laatste onderdeel gaan we ons bekwamen in het werken met Oefenweb om Rekentuin en Taalzee optimaal te kunnen gebruiken.

 

De kinderboekenweek start 4 oktober

kinderboekenweek.png

Wilt u alvast schoenendozen bewaren, want tijdens de Kinderboekenweek zullen we de kinderen vragen een schoenendoos van thuis mee te nemen? Alvast bedankt.

 

lerarencongres.png

Studiedag vrijdag 6 oktober

Op de vrijdag de zesde oktober reizen de leerkrachten af naar het Lerarencongres in Amersfoort. Daar staat ons een mooi en inspirerend programma te wachten. Het landelijke lerarencongres is een plaats om kennis te halen en te delen met vakgenoten. Dit jaar is er een bijzondere gast. Koningin Máxima zal op het congres aanwezig zijn.

week tegen pesten.png

Week tegen pesten: Plagen; daar word je sterk van

"Ik wens je plaaggeesten en beschermengelen toe" is een liefdevolle uitspraak die uitleg behoeft. Media-aandacht en campagnes zoals 'De week tegen pesten' richten zich op het voorkómen van uitdagend op uitsluiting gericht gedrag.

 

Aanleidingen om de 'kwaad bij de wortel' aan te pakken zijn er door excessen helaas genoeg. Elk slachtoffer van pesten kent zowel actieve daders als stille getuigen. 

 

Het aanpakken van het 'kwaad' is gericht op het aanspreken van de daders en het stimuleren van de zwijgende getuigen om hun stem te gebruiken en op te stáán.

 

Ik voeg graag een derde perspectief toe. Volwassenheid vraagt te blijven staan bij tegenslag. Om met sociale tegenslag om te gaan is van jongs af aan oefening nodig. 

 

Een smalende grap, een uitdagende opmerking of een misplaatste stoot leveren momenten waar een (jong) kind op zichzelf wordt teruggeworpen en angst voelt om buitengesloten te worden. 

 

Jonge kinderen kunnen van anderen leren. Anderen, die als ‘beschermengel’, helpen deze gevoelens te dragen. Zo leren kinderen aanvaarden dat in sociaal verkeer spannende momenten bestaan die persoonlijke kracht vragen.

 

De ‘engelen’ denken met het kind mee hoe zelf te handelen en te voorkómen dat plagen over gaat in pesten. Met eigen stem persoonlijke grenzen aangeven helpt daarbij.

 

Geplaagd worden levert leermomenten op. Die momenten geven kans op persoonlijke groei. Een kind krijgt een basis om vanuit eigen kracht te opereren als later pesten in de omgeving plaatsvindt.

 

Ik roep alle vaders en moeders op om náást hun kind te staan. Leer ze het zelf te doen. Ik roep eveneens leerkrachten op om hun leerlingen te steunen en te laten oefenen.

 

Een gesteund en geoefend kind zal zijn plaaggeesten en beschermengelen dankbaar zijn. Zij leerden hem voor zichzelf te staan, een eigen geluid te laten horen, het heft in eigen hand te nemen en te dealen met spannende momenten in de omgang met anderen.

 

Als dat geen mooie basis is voor volwassenheid.

 

Sociaal Kernteam Westland

Sociaal Kernteam.jpg

Mijn naam is Lotte Gardien en ik bekleed de functie schoolcontactpersoon op de Montessorischool. Ik ben werkzaam bij het Sociaal Kernteam Westland als zorgregisseur.

 

Iedere laatste maandag van de maand tussen 8.30 en 9.30 uur houd ik een inloopspreekuur op school. Ouders/verzorgers kunnen dan vrijwillig bij mij binnen lopen voor vragen/adviezen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van scheiding, rouw, schulden, moeilijkheden bij het opvoeden of andere problemen binnen het gezin.


De data van inloopspreekuur in het nieuwe schooljaar zijn de volgende maandagen:
2 oktober 2017
23 oktober 2017
4 december 2017
18 december 2017
29 januari 2018
19 februari 2018
26 maart 2018
23 april 2018
28 mei 2018
25 juni 2018


Het Sociaal Kern Team  (SKT) is er voor Westlanders met vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp en zwaardere/complexe zorg voor jeugd en volwassenen.

 

Het team biedt ondersteuning en (kortdurende) professionele begeleiding voor Westlanders die dat nodig hebben. In het SKT werken deskundige zorgregisseurs. Zij  maken  samen met de cliënt een plan om alle problemen aan te pakken. De ouder heeft dan één  vast aanspreekpunt, die samen met hem of haar kijkt wat er nodig is. Indien wenselijk betrekt de zorgregisseur andere partijen zoals:  het netwerk van de cliënt, andere (jeugd)professionals, huisarts, school, sociaal makelaar etc.


Indien u behoefte heeft aan overleg met het SKT om te overleggen of het SKT ook voor u iets kan betekenen, kunt u contact opnemen via  nummer 140174. Het SKT is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

 

Agenda_flipchart.jpg

Agenda

Maandag 18 september              Week tegen pesten

Donderdag 21 september           Schoolbrengdag

Maandag 25 september              Studiemiddag

Woensdag 27 september            Koffieochtend klassenouders

Vrijdag 29 september                Inloopochtend (8.30 – 9.30 uur)

Woensdag 4 oktober                  Start Kinderboekenweek

Donderdag 5 oktober                 Schoolsluiting in verband met staking

Vrijdag 6 oktober                      Studiedag; alle kinderen vrij

 

 

 
Eerste week
 
Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932
info@montessori-naaldwijk.wsko.nl

 
Copyright © 2015 montessori.wsko.nl
Online versie | Afmelden